Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document

Инфраструктурни обекти

 • Tекущи инфраструктурни обекти

 • Завършени инфраструктурни обекти:
 • Untitled Document

  2014-2017
  Упражняване на независим строителен надзор и Инженер по ФИДИК /Жълта книга/: Допълнителни услуги по проект BG161PO004-1.0.01-0005 „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай - Свиленград”
  ФАЗА 4.1.: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли /от км 231-600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли/, включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км
  ФАЗА 4.2: „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266-000 в междугарието Симеоновград - Харманли до км 291+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на жп линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км“
  ФАЗА 4.3.: Изграждане на нови тягови подстанции в гр. Симеоновград и гр. Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в гр. Димитровград
  Възложител: ДП „НК „Железопътна инфраструктура“


  2014-2015
  Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
  Възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО


  2014-2016
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа
   Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2015 – 2016
  Строителен надзор:
  ”Реставрация, консервация и експониране на сводест мост “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград”
  Възложител: Община Свиленград


  2014-2015
  Оценка за съответствие по част „Контактна мрежа“, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Механизирано подновяване на железния път в междугарието Пирдоп – Антон от км 84+320 до км 90+515 с дължина 6 195 м по 3-та главна жп линия
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Reference | Top


  2014-2017
  Инженер по ФИДИК, Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България- Пловдив

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2013-2017
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София
      Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2013-2015
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Интегрирана система за градски транспорт на град Русе

  Възложител: ОБЩИНА РУСЕ


  2013-2016
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия – Синдел - Варна

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2013-2015
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково
  Възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО


  2013-2017
  Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” 
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2012-2015
  Инженер-консултант:
  Проект за разширение на метрото в София: ІІ етап – І диаметър, Участък Бул. “Цариградско шосе” /МС19/ - ж.к. “Дружба” – Летище “София” /МС23/
  Възложител: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

  Reference | Top


  2011-2017
  Оценка за съответствие и строителен надзор:
  Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас
  Възложител:ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Галерия | Референция | Обратно горе


  11.2013 – 09.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

   

  Gallery 1| Gallery 2 | Gallery 3 | Gallery 4 | Gallery 5 | Gallery 6 | Gallery 7 | Reference |Reference | Top


  2008 - 2014
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  ЖП варианта от км 73+076 до км 77+670 с Естакади №№ 1, 2 и 3 в участъка Търнак – Аспарухово, част от проекта: „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел“

  Възложител: ДП „НК „Железопътна инфраструктура“

  Gallery 1| Gallery 2 | Gallery 3 | Gallery 4 | Top


  2006  - 2014
  Техническа асистенция за супервизия на строителството:
  Реконструкция и електрификация на жп линията по коридори IV & IX – Пловдив – Свиленград“
  Фаза 1: Гара Крумово км 164+575 – Гара Първомай км 202+300
  Фаза 2: Гара Първомай   км 202+300 – Гара Димитровград   км 231+560
  / Участък „От гара Първомай км 202+300 до гара Караджалово км 207+650;
   / Участък „Гара Караджалово от км 207+650 до км 209+150“;
   / Участък „От гара Караджалово км 209+150 до гара Димитровград км 231+560“
  Фаза 3: Свиленград – Турска граница от км 297+774 до км 315+600
  Възложител: Министерство на транспорта
  Бенефициент: ДП „НК „Железопътна инфраструктура“

  Gallery 1|Gallery 2|Gallery 3|Gallery 4|Gallery 5|Gallery 6|Gallery 7|Gallery 8|Reference| Top


  04.2014 – 12.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно укрепване и отводняване от км 32+325 до км 33+825 в междугарието Смядово – Комунари по 26-та жп линия Шумен - Комунари
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  03.2014 – 12.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно укрепване и отводняване от км 33+825 до км 36+050 в междугарието Смядово – Комунари по 26-та жп линия Шумен - Комунари
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  05.2012 – 12.2014
  Строителен надзор:
   „Туристическа пътека и велоялея”
   „Улица за достъп”
  „Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край  с. Каснаково, община Димитровград”
  част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

      Възложител: Община Димтровград

  Reference| Top


  10.2012 – 06.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Укрепване на железен път от км 109+000 до км 117+000 в междугарието Юнак – Величково по 3-та жп линия

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Шумен


  03.2012 – 06.2014
  Оценка за съответствие и строителен надзо:
  Изграждане на перон и спирка село Мадара с дължина 200 м
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  09.2012 – 06.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Реконструкция и отводняване на входната гърловина на гара Аспарухово
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Шумен


  07.2013 – 04.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км 376+850 до км 377+350 в междугарието Дралфа - Търговище път № 1 по втора жп линия в района на Железопътна Секция Горна Оряховица
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  07.2013 – 04.2014
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на строителни дейности от км 37+580 до км 37+700 в междугарието Смядово – Комунари по 26-та жп линия Шумен - Комунари

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  04.2013 – 12.2013
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Изграждане на аварийни укрепителни съоръжения от км 147+980 до км 148+080 и от км 154+017 до км 154+092 в междугарието Черниче – Пейо Яворов по 5-та жп линия
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция София


  12.2012 – 12.2013
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно укрепителни и възстановителни строително–ремонтни работи по железен път и земно-скален откос от км 103+100 до км 103+650 в междугарието Ловеч–Троян по 24-та главна жп линия Свищов–Троян
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  12.2012 – 09.2013
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи по железния път и изграждане на укрепителни съоръжения на насипно тяло от км 131+030 до км 131+150 в междугарието Самоводене - Велико Търново по 4-та жп линия Русе-Подкова
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  12.2012 – 09.2013
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км 126+665 до км 126+790 в междугарието Самоводене - Велико Търново по 4-та жп линия
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  11.2012 – 12.2013
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
   Път за достъп до сграда на Отдел „Поддръжка“ – Летище Варна
  Възложител:  “ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

  Reference| Top


   

  07.2012 – 05.2013
  Оценка на съответствието, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно – възстановителни строително – ремонтни работи и изграждане на укрепителни съоръжения от км 126+840 до км 126+940 в междугарието Самоводене – Велико Търново по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  07.2012 – 04.2013
  Оценка на съответствието, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Изграждане на аварийни укрепителни съоръжения в междугарието Велико Търново – Дебелец в участъка от км 134+600 до км 135+100  по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица


  07.2012 – 05.2013
  Оценка на съответствието, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Неотложно обезопасяване на земно – скални откоси, възстановяване на пропускателната способност на отводнителните съоръжения и ремонт на горното строене на железния път от км 218+800 до км 219+700 в  междугарието Радунци – Дъбово по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖП Секция Г. Оряховица

  04.2012 – 07.2013
  Строителен надзор:
  Реконструкция на улици в Община Ситово
  Възложител: Община Ситово

  Reference| Top


  02.2012 – 09.2013
  Строителен надзор:
  Противоерозионно укрепване на скат зони „А”, „В” и „С”
  Възложител: „Холдинг Варна” АД

  Gallery 1| Gallery 2 | Gallery 3 | Gallery 4|Reference | Top


  2008 - 2012
  Строителен надзор:
  Генерална ревизия на подемно–преходен мост № 1 на км 133+335 в гара Варна - Фериботна
  Възложител: БДЖ ЕАД


  07.2011 – 07.2012
  Подобряване на физическата и жизнена среда на кв. „Железник“,  гр. Стара Загора
  обхващащ: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на първостепенна и второстепенна улична мрежа на кв. „Железник“, „Благоустрояване на междублокови пространства и озеленяване в  кв. „Железник“ и „Изграждане на улична осветителна уредба в кв. „Железник – изток“ и изграждане на високоефективно парково и алейно осветление в „Железник“ (изток и запад)“
  Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

  Reference| Top


  02.2009 -  04.2012
                        Строителен надзор /Инженерно –консултантски услуги/:
  Проект за разширение на метро София; Първи диаметър; Участък: жк Младост І /МС13/ - бул. “Цариградско шосе” /МС19/ с подземен паркинг
  Възложител: “Метрополитен” ЕАД

  Reference| Top


  05.2008 г. – 05.2012 г.
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура, в участъка Саранци - спирка Буново
  Възложител: НК „ЖИ”

  Reference| Top


  11.2007 – 03.2012
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Тягова подстанция Алдомировци

  Възложител: НК „ЖИ”

  Reference| Top


  2011 - 2012
  Оценка за съотвествие:
  Изграждане на нов жп надлез на км 1+545 по 4-та жп линия

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  03.2011 – 01.2012    
  Оценка за съответствие и строителен надзор:
  Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци – Дъбово с дължина 3 503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на км 215+452 и на км 216+355 и укрепване на тунели №№ 23, 24 и 25 по 4-та жп линия

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЖПС Г. Оряховица

  Reference| Top


  04.2011 – 02.2012
  Оценка за съответствие и строителен надзор:
   Рехабилитация на писта за излитане и кацане /ПИК/ Летище Варна

  Възложител:  “ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

  Gallery | Gallery|Reference| Top


  09.2010 – 02.2012
  Оценка за съответствие и строителен надзор:
  Укрепване на жп насип и заздравяване на земното легло на железния път на км 31+100 в междугарието Елин Пелин – Вакарел по път № 1 и № 2
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Reference | Top


  02.2011 – 10.2011
  Оценка за съответствие:
  Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе - Варна – 2007-BG90302-S
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


  2009 - 2011
  Оценка на съответствието
  Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра - Горна Оряховица

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  03.2009 – 11.2011
  Оценка на съответствието, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект:
  Основен ремонт на тунел № 3 по трета главна железопътна линия - проучване проектиране и изграждане (инженеринг)"

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Reference| Top


  05.2008 – 11.2011
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната инфраструктура, в участъка гара Мирково – спирка Челопеч и гара Златица  - гара Пирдоп
  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Reference| Top


  2007 - 2012
  Оценка на съответствието
  Изграждане на интермодален терминал в гр. София

  Възложител: Министерство на транспорта

  2010-2011
  Оценка за съответствие, строителен надзор и съставяне на технически паспорт:
  Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман
  Възложител: ДП "НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

  Gallery 1 |Gallery 2|Gallery 3|Gallery 4|Top


  2007 - 2009
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Увеличаване на пропускателната способност, чрез подобряване на железния път и увеличаване на проектните скорости на линията София - Карлово, част проектно - проучвателни работи и проектиране
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2008 - 2009
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Етапи:

  1. Пътна връзка между район І и район ІІ;
  2. КПП № 3
  3. Подкранова площадка № 4 в Кораборемонтен район ІІ;
  4. Битовка № 5;
  5. Достроечен цех в Кораборемонтен район І;
  6. Работилница учебна практика;
  7. Швартови пали № 1, 2 и 3;
  8. Жилищен комплекс – с. Езерово (блокове №№5, 6, 7 и 8);
  9. Жилищен комплекс – с. Езерово – Изместване на съществуващ водопровод ф 80
  10. Ремонт на производствено хале, Кораборемонтен район І;
  11. Кабелна линия 20 кV от ЖР стълб УПИ V, кв. 30 до ЖР стълб пред УПИ ХVІ, кв. 36
  12. Извод „Роса” с. Езерово, Община Белослав
  13. Производствено хале за обработка на метали

         Възложител: „МТГ – Делфин” АД

  Gallery | Reference | Top


  2008 - 2009
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Механизирано подновяване и отводнителни мероприятия в участъка Драгоман – Димитровград Юж от км 42+966 до км 56+791.50
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2007 - 2009
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Изграждане на нов стоманобетонов мост на км 359+360 в  междугарието Попово – Дралфа по ІІ-ра жп линия
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2007 – 2008
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Изграждане на подпорна стена и водоотводни съоръжения за възстановяване насипа на км  143+950 в междугарието Димово – Срацимир по Седма жп линия
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2007 – 2008
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Изграждане конуса на устоя на моста и частично възстановяване на защитната дига пред мост на км 71+933 в междугарието Зверино – Ребърково, Път № 1 по Втора жп линия
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2007 - 2008
  Оценка за съответствие, Строителен надзор:
  Основен ремонт на детска железница „Знаме на мира”, гр. Пловдив
  Възложител: Община Пловдив

  Gallery | Reference | Top


  2006 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Ж.П. коловози на завод ИТОНГ, гр. Добрич
  Възложител: “КСЕЛА – България”ЕООД

  Gallery | Reference | Top


  2006 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Комуникационен подлез за преминаване под ж.п. линия Червен бряг – Златна Панега
  Възложител: „УСПЕХ” АД

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2009
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Укрепване конструкцията на приемно здание гара Варна
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery|Gallery|Gallery|Reference| Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Аварийно възстановяване на срутените участъци в междугарието Самуил – Висока Поляна от км 93+820 до 93+870 в дясно по посока на километража по 9-та жп линия Русе – Каспичан
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Неотложни укрепително – възстановителни мероприятия на железопътни мостове на км 119+000, на км 123+841 и на км 129+565 в междугарието Кунино – Червен бряг
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Аварийно – възстановителни работи на железния път и съоръженията по:
  - Iва жп линия в участъка гара Ихтиман – разделен пост Немирово – гара Костенец Път №№ 1 и 2
  - Iва жп линия, Гара Белово – гара Септември път №№ 1 и 2
  - Iва жп линия, Гара Костенец – разделен пост Сестримо – Гара Белово Път №№ 1 и 2
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Изграждане на изкуствено съоръжение за преминаване под железен път на км 107+270 по 16-та линия Белица – Разлог
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Кораборемонтен район ІІ – с. Езерово”, с ПОДОБЕКТИ: “Кораборемонтен кей №2”, “Мост над изтичалото на ТЕЦ Варна”, “Пътна връзка между МТГ и район ІІ”, “Драгажен план”, “Технологична площадка за ремонт” и “Технологични проводи”.Възложител: „МТГ – Делфин” АД

  Gallery | Reference | Top


  2005 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Проекти за заздравителни и отводнителни съоръжения в аварийните участъци от междугарията: Асеново – Славяново, Попово – Дралфа, Дебелец – Соколово и Соколово – Дряново, Дряново  – Ц. Ливада, г. Дряново и г. Ц. Ливада.
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор
  Подновяване на железопътната линия в междугарието Джулюница – Стражица от км 315+200 до км 216+300 по Път № 1 и Път № 2 от Втора железопътна линия София – Варна
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Аварийно укрепване на свлачищния район в междугарието Асеново – Славяново по ІІ-ра главна жп линия София – Варна от км  332+850 до км 333+150
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 - 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Отстраняване на последствията от стихийно бедствие (наводнение) от км 129+800 до км 136+200 в междугарията Сaмоводене – В. Търново, В. Търново – Дебелец и гара В. Търново по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2005 - 2006
  Строителен надзор
  Ремонт на хале ЕМВ в депо Варна за обезпечаване на дейностите по доокомплектоване, поддържане и ремон на дизелови мотриси DESIRO KLASSIC 
  Възложител: „БДЖ” ЕАД

  Gallery | Reference | Top


  2005 – 2007
  Оценка на съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Извършване на ремонтни работи по железния път и тунел № 1, укрепителни мероприятия по слаби места и възстановяване на водоотводните съоръжения в отсечката Михайлово – Димитровград север от км 10+650 до км 29+300 по 4-та жп линия
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2003 – 2005
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път в междугарието Лесичери – Ресен, път № 2 от км 263+429 до км 274+684, с дължина 11 255 м
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2003 – 2005
  Технически контрол
  Механизирано подновяване на железния път в междугарието Михайлово – Калояновец по път № 1 и път № 2 и гарите Михайлово и Калояновец от км 80+800 до км 93+500
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2002 – 2006
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железопътната линия в гара Стралджа, с обща дължина 4 060 м и смяна на осем броя жп стрелки тип UIC-60 на бетонови траверси по осма жп линия
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2001 – 2006
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път в междугарията „Сливен – Желю Войвода – Зимница” от км 297+432  до км 320+380, обща дължина 22 948 м
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2001 – 2003
  Строителен надзор и технически контрол
  Проект за обновяване на българския железен път BG LSIF BG 9811-01, вкюлчващ:

  • Железопътен участък Зимница - Стралджа, Път № 1 и Път № 2, по осма жп линия, с обща дължина 12 498 м;
  • Железопътен участък Стралджа - Церковски, Път № 1 и Път № 2, по осма жп линия, с обща дължина 20 670 м;
  • Железопътен участък Вакарел - Веринско, Път № 1 и Път № 2, по осма жп линия, с обща дължина 15 877 м;
  • Тунел № 9 по трета железопътна линия, с обща дължина 1 800 м.

  Gallery | Reference | Top


  2001 – 2003
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път за обект: „Гара Бов – трети и четвърти коловоз”
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2001 – 2003
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път за обект: „Роман – Кунино, Път № 1”
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2001 - 2003
  Строителен надзор
  Реконструкция и модернизация на цех за заварки на релси гр. Шумен
  Възложител:  НК „ЖИ

  Gallery | Reference | Top


  2001 – 2002
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път за обект: „Гара Мирово – втори коловоз”
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


  2000 – 2007
  Строителен надзор
  Механизирано подновяване на железния път от км 242+660 /КС № 19 в гара Бутово/ до км 253+506 /КС № 7 в гара Павликени/ по Път № 1 с обща дължина 10 846 м и от км 242+747 /КС № 11 в г. Бутово/ до км 253+588 /КС № 3 в г. Павликени/ по Път № 2 с обща дължина 10 841 м
  Възложител: НК „ЖИ”

  Gallery | Reference | Top


   

     

  Untitled Document

  начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
  Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.