Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document


 

 

Кратка история

Фирма РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ гр. Варна е създадена 1999 г. като дружество с ограничена отговорност /ООД/, с предмет на дейност независим надзор в проектирането и строителството. През април 2000 г. фирмата получава лиценз СК-374 за изпълнение на Независим строителен надзор в проектирането и строителството, през месец юли 2004г. получава лиценз ЛК-00116 за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. На 24 Февруари 2005 фирмата успешно се сертифицира по стандарт ISO 9001:2000. РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ е ре-сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2008 през 2010 г. През Октомври 2012 г., фирмата е успешно сертифицирана по стандарти BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2004. През м. Октомври 2016, фирмата актуализира системите си за управление на качеството и за опазване на околната среда с новите версии на стандартите EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.

През м. Май 2014 г. фирмата е преобразувана в Еднолично акционерно дружество /ЕАД/.

През м. Май 2015 г. дружеството регистрира клон в гр. София.

През м. Април 2017 фирмата регистрира клон в гр. Белград, Република Сърбия.

Рубикон има девет офиса – основният, разположен в гр. Варна и още осем в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Свиленград, Русе, Бургас и Белград /Република Сърбия/ .

Обратно горе

Водещи ценности

За да осигури съответстваща на високите изисквания за качество услуга още от основаването си фирмата дефинира критерии за качество на протичащите процеси и за оптимизация на работата.
Съществен дял от постигнатите финансови успехи се реинвестират във фирмата, което е важен елемент от фирмената политика.
Реинвестициите са с основна тежест в:
- Собствена офис сграда;
- Обучение и квалификация на персонала;
- Качествена техника и инструментариум за работа;
- Законово и нормативно изграждане на работна среда за опазване здравето;
- Обширна пазарна информация.

Обратно горe

Фирмена политика

Ръководството на фирмата декларира намерението си да осигури постоянно повишаване на качеството на протичащите вътрешни процеси и предлаганите услуги.
Предпоставка за това е една ясна и разбираема фирмена политика с произтичащи от нея цели, ориентирани към фирмената стратегия.
Отговорност за осъществяването на тази политика на практика има ръководството на фирмата. Ръководството задължава всички служители постоянно да повишават критериите си за качество, чрез предвидените за това мерки, регламенти и предписания.
Фирмата осигурява комплексен продукт:
- Оценка съответствието на инвестиционните проекти;
- Строителен надзор;
- Упражнаване функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на Нардеба 2/2004 за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;
- Съставяне на технически паспорт;
- Упражняване контрол по спазване на строителния график;
- Съставяне на документация за междинни плащания (инвеститорски контрол).

По този начин “Рубикон инженеринг” гарантира качество на предлаганите услуги и осигурява своята конкурентноспособност.

Обратно горе

СертификатиУдостоверение № РК – 0212/04.06.2014 г. за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изискванитя към строежите и/или упражняване на строителен надзор."Рубикон Инженеринг" е член на "Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство"

Лиценз_ЛК-00116за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзорФирмата е сертифицирана да изпълнява консултантски услуги в строителстото: управление на договори, извършване оценка на съотвествието на инвестиционните проекти със съществените изискванитя към строежите и упражняване на строителен надзор по стандарт EN ISO 9001:2015.

 

Фирмата е сертифицирана да изпълнява консултантски услуги в областта на строителстото, строителен надзор по стандарт BS OHSAS 18001:2007


Фирмата е сертифицирана да изпълнява консултантски услуги в областта на строителстото, строителен надзор по стандарт EN ISO 14001:2015.
 

Обратно горе

Човешки ресури

Фирмата разполага с достатъчен брой квалифицирани специалисти за изпълнение на дейността си. Обхванати са всички части на работните проекти и самото изпълнение на строителството. На трудов договор във фирмата работят 50 човека, а завереният списък от специалисти неразделна част от Лиценза, издаден от МРРБ се състои от 97 експерта.

Обратно горе

   

Untitled Document

начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.